A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

Пам’ятка щодо комплексного вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в  закладах освіти  Гречаноподівської сільської ради

Пам’ятка

щодо комплексного вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в  закладах освіти  Гречаноподівської сільської ради

 

Район                                                                                          Дата „____”__________ 20___р.

Повна назва закладу__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

П.І.П. керівника закладу                                                                                                                               

П.І.П. заступників директора закладу                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

П.І.П. спеціаліста (відповідального) з ОП, БЖД

1.    Нормативно-правова база з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»)

 • Державної чинності
 • Галузевої чинності                                                                                   

2. Наявність та облік вхідної й вихідної документації

3. Система управління охороною праці та безпекою життєдіяльності (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»)

 • Статут навчального закладу (розділ «Охорона праці»)
 • Наказ на затвердження СУОП
 • Доопрацювання (згідно із змінами нормативно-правової бази)
 • Наказ про створення служби охорони праці, безпеки життєдіяльності (ст.15 Закону України «Про охорону праці»)
 • Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (спеціальний додаток до колективного договору), матеріали щодо їх виконання (акти – 2 рази на рік)
 • План роботи закладу (охорона праці, безпека життєдіяльності)
 • Заходи з підготовки закладу до нового навчального року
 • Акт готовності закладу до нового навчального року
 • Наказ про організацію роботи з охорони праці (відповідальні за охорону праці, пожежну безпеку, електрогосподарство, за безпечну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт будівель, споруд території, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання)
 • Наказ про збереження життя і здоров’я учнів
 • Комплексні заходи з безпеки життєдіяльності
 • Комплексні заходи з надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру

4.  Навчання працівників (ст. 18 Закону України «Про охорону праці»ДНАОП 0.00.-4.36-05)

 • Книга наказів з основної (кадрової) діяльності (накази про прийняття на роботу)
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку (затверджені керівником, погоджені на зборах трудового колективу)
 • Наказ про введення в дію та затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Вступний інструктаж

 • Програма вступного інструктажу (включати питання цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 40 Кодексу цивільного захисту України)
 • Інструкція вступного інструктажу
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу (додаток 5 ДНАОП 0.00.- 4.36-05)
 • Комплект посадових (робочих) інструкцій працівників згідно з штатним розписом (накази МОНУ від 01.06.2013 р., МПСПУ від 29.12.2004 р №336, ДК 003-2005 (класифікатор професій (КП)

Первинний, повторний, цільовий, позаплановий інструктажі

 • Програма первинного інструктажу
 • Комплект інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00.-4.15.98)
 • Інструкції з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків (наказ МОЗУ від 16.06.2014р. №398),  правил цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 40 Кодексу цивільного захисту України), електробезпеки на І (ІІ) кваліфікаційну групу
 • Комплект інструкцій для проведення цільових, позапланових інструктажів (ДНАОП 0.00.-4.15.98)
 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (додаток 6 ДНАОП 0.00.-4.15.98)
 • Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (додаток 7 ДНАОП 0.00.-4.15.98)
 • Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці (по структурним підрозділам) (додаток 6 ДНАОП 0.00.- 4.36-05)

Навчання та перевірка знань

 • Наказ про проведення навчання та перевірку знань (члени комісії, копії посвідчень членів комісії (копії протоколів)
 • Програма навчання
 • Навчально-тематичний план
 • Графік проведення навчання
 • Журнал відвідувань
 • Питання для перевірки знань
 • Білети (тести) для перевірки знань
 • Протоколи засідань

5. Навчання учнів (наказ МОНУ від 01.08.2001р №563 (зі змінами від 20.11.2006 р. №782)

 • Орієнтовна тематика проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму, затверджена на навчальний рік
 • Комплект (конспекти) бесід згідно з тематикою тек (методичний кабінет)
 • Матеріали проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності (наказ на проведення, положення про проведення, план-сітка, графік, матеріали переможців, підсумковий наказ)

Класні керівники, класоводи

 • Комплект (конспекти) бесід класних керівників з урахуванням вікових категорій дітей зі змістом на початку, погоджених заступником з виховної роботи (І семестр – до 10.09,  ІІ семестр – до 10.01)
 • План виховної роботи класного керівника (розділ, де планується проведення бесід)
 • Журнал навчальних досягнень учнів (сторінка реєстрації проведення бесід)
 • Програма вступного інструктажу для учнів
 • Інструкція вступного інструктажу для учнів
 • Інструкції для проведення первинних інструктажів перед зимовими та літніми канікулами
 • Комплект інструкцій для проведення цільових та позапланових інструктажів з учнями (накази на проведення)
 • Журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів

Учителі предметів підвищеної небезпеки

 • Навчальна програма, календарно-тематичні планування (наявність практичних та лабораторних робіт)
 • Комплект інструкцій для проведення первинного інструктажу
 • Комплект інструкцій для проведення тематичних інструктажів (під час теми з реєстрацією в журналі обліку навчальних досягнень)
 • Комплект інструкцій для проведення цільових (позапланових) інструктажів
 • Журнал реєстрації інструктажів для учнів

6. Навчальні кабінети (хімія, фізика, біологія, інформатика, спортивний зал, обслуговуюча праця та майстерні)

 • Акт-дозвіл на проведення занять
 • Паспорт
 • Витяги з нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу в навчальних кабінетах
 • Правила безпеки
 • Комплект інструкцій для проведення первинного інструктажу
 • Журнал реєстрації інструктажів з учнями
 • Навчальна програма, календарно-тематичні планування (наявність практичних та лабораторних робіт)
 • Комплект інструкцій для проведення тематичних інструктажів (реєстрація в журналі обліку навчальних досягнень)
 • Комплект інструкцій для проведення цільових (позапланових) інструктажів
 • Комплект інструкцій з правил користування комп’ютерною технікою
 • Журнал оперативного адміністративно-громадського контролю
 • Журнали обліку використання ПК
 • Журнал реєстрації зупинки роботи ПК та організації їх ремонту
 • Пам’ятка з пожежної безпеки, текстова частина плану евакуації та графічний план евакуації
 • Медична аптечка, вогнегасник

7. Травматизм

 • План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на поточний навчальний рік
 • Комплексні заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру з працівниками та учнями

Дитячий травматизм (наказ МОНУ від 07.10.2013 р. №1365)

 • Аналіз та облік дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті
 • Матеріали розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі (копія наказу на розслідування, копія письмового запиту у ЛПЗ та медичний висновок про стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку, акт обстеження місця події, пояснення потерпілого та свідків, заходи щодо усунення причин нещасного випадку, акт про нещасний випадок за      формою Н-Н)
 • Журнал  реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процес
 • Журнал реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу

8.  Виробничий травматизм (постанова КМУ від 30.11.2011 р. №1232)

 • Аналіз та облік виробничого травматизму
 • Матеріали розслідування нещасних випадків (копія наказу на розслідування, протокол огляду та ескіз місця настання нещасного випадку, письмові пояснення потерпілого, свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам, копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів, акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5  та акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1)
 • Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві
 • Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

   Побутовий травматизм (постанова КМУ від 22.03.2001р. №270)

 • Аналіз та облік побутового травматизму
 • Матеріали розслідування (повідомлення, копія листка непрацездатності, пояснення потерпілого та свідків, акт НТ)
 • Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

9. Самообслуговування (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

 • Накази (про організацію чергування та прибирання з визначенням відповідальних осіб, графіками та графічними схемами)
 • Положення про організацію самообслуговування
 • Наявність інструкцій для проведення цільових інструктажів з учасниками чергування та прибирання
 • Журнали реєстрації інструктажів

10. Медичні огляди працівників (постанова КМУ від 23.052001р. №559, наказ МОЗУ від 21.05.2007 р. №246)

 • Наказ (план-графік проведення медичних оглядів, список лікарів)
 • Журнал реєстрації особистих медичних книжок (номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника)
 • Особисті медичні книжки працівників

11. Медичні огляди учнів (постанова КМУ від 08.12.2009 р. №1318)

 • Наказ про організацію медичних оглядів учнів
 • Графік проведення оглядів
 • Довідки за результатами обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів
 • Графік проведення профілактичних щеплень згідно з їх  календарем після лікарського огляду
 • Проведення антропометрії, термометрії, плантографії, перевірки гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження
 • Медико - педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

12. Атестація робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.1992 р. №442)

 • Наказ (підстава, завдання атестації, склад комісії, графік проведення як підготовчих робіт, так і самої атестації (визначаються проектні і науково-дослідні організації, що необхідні для науково-технічної оцінки умов праці і розробки заходів для їхньої оптимізації)
 • Матеріали атестації (правова й інформаційно-довідкова база, плани розміщення устаткування по кожному підрозділу, межі розміщення робочих місць, перелік робочих місць, що атестуються; відповідність професій і посад працюючих на досліджуваних робочих місцях характеру фактично виконуваних робіт; карти умов праці; гігієнічна оцінка умов праці; оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця; встановлення пільг і компенсацій у залежності від умов праці; визначення матеріальних витрат)

13. Харчоблок (наказ МОНУ від 17.04.2006 р. № 298/227, наказ МЕУ 01.08.2006 р. №265)

 • Паспорт, нормативна документація (інструкції, пам’ятки, журнали)
 • Порядок зберігання добових проб
 • Бракераж страв
 • Первинні засоби пожежогасіння

14. Котельні (ДНАОП 0.00.-1.26-96); (ДНАОП 0.00–5.10–96)

 • Акт готовності котельні до опалювального сезону
 • Наказ про відповідального, навчання кочегарів
 • Опосвідчення, реєстрація котлів, їх технічний стан, кількість
 • Нормативна документація (інструкції, змінний журнал) 
 • Первинні засоби пожежогасіння

15. Контроль

 • Аудит охорони праці, оперативний адміністративно-громадський контроль
 • Тижні охорони праці
 • Виконання наказів (виступи на педрадах, нарадах, методичних об’єднаннях), заходів
 • Виконання заходів по приписам

16. Електробезпека (ДНАОП 0.00-1.21-98 ПБЕС,  ПТЕЕС)

 • Наказ на відповідального, проходження навчання
 • Паспорти на електроустановки
 • Протоколи перевірки опору ізоляції й електромережі, заземлення устаткування (1 раз на рік)
 • Акти опосвідчення електроустановок (1 раз на 3 роки)
 • Стан електрощитових кімнат, електричних щитів, електромережі
 • Наявність повітряних ліній над територією закладу
 • Освітлення території

17.  Пожежна безпека    (наказ МОНУ від 30.09.1998 р. №348/70)

 • Наказ про протипожежний режим у закладі та відповідальну особу (навчання)
 • Наказ про заходи щодо дотримання вимог пожежної безпеки в осінньо-зимовий період
 • Наказ про заборону паління 
 • План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на поточний навчальний рік
 • План евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі
 • Куточок з пожежної безпеки
 • Первинні засоби пожежогасіння
 • Наказові та вказівні знаки безпеки
 • Акти:
 • про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів, технічне обслуговування і перевірку працездатності (1 раз на 6 місяців);
 • про своєчасну перевірку й перезарядження вогнегасників;
 • про технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
 • про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів, сходів тощо;
 • про стан горищ (просочення антипіренами – 1 раз на 3 роки; перевірка на «загоряння» - 1 раз на 6 місяців);
 • про стан зберігання фарб, лаків, легкозаймистих рідин
 • Інструкції з пожежної безпеки (окремо -  для сторожів)
 • Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки
 • Журнал обліку вогнегасників (первинних засобів пожежогасіння)
 • Блискавкозахист
 • Наказ про організацію роботи добровільної пожежної дружини, склад та план роботи
 • Наказ про організацію роботи дружини юних пожежників, план її роботи

18. Будівлі та споруди (НПАОП 45.2-4.01-98, НПАОП 45.2-1.01-98)

 • Паспорт технічного стану будівлі
 • Наказ про відповідального, службу спостереження
 • Технічний журнал
 • Договори на укладання робіт, акти прийняття-передачі закінчення робіт

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень