A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Гречаноподівської сільської ради на 2020-2025 роки

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Гречаноподівської сільської ради
на 2020-2025 роки

Програма      національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Гречаноподівської сільської ради на 2020-2025 роки розроблена відділом освіти Гречаноподівської сільської ради.

Рекомендована для використання у практичній діяльності працівниками навчальних закладів, закладів культури з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Загальні положення

Історичні події, що відбувалися і відбуваються в Україні на протязі 2013- 2020 років - Революція Гідності, боротьба за територіальну цілісність, незалежність України, за право жити, навчатись, працювати у демократичній, правовій державі - підняли на поверхню глобальні проблеми суспільства. Частина таких проблем так чи інакше пов’язана з недостатнім рівнем національної свідомості різних поколінь українців, з викривленим трактуванням окремих історичних фактів нашої держави, з відсутністю державної ідеї об’єднання Заходу і Сходу у історичному, економічному, політичному, ментальному сенсі.

Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою потребою і держави, якій необхідно щоб молоде покоління росло національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист.

На місцевому рівні вирішенню проблеми патріотичного виховання сприятиме Програма національно- патріотичного виховання дітей та молоді Гречаноподівської сільської ради на 2020-2025 роки (далі Програма)

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про військову службу і загальновійськовий обов’язок”, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами).

Програма визначає зміст та основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання учнівської молоді та спрямована на подальше формування патріотичної свідомості як однієї із найважливіших цінностей і основ морально-духовної єдності суспільства.

Мета Програми

Основною метою Програми є подальший розвиток та вдосконалення системи патріотичного виховання учнівської молоді через систему організаційних заходів, педагогічних форм і методів, формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

Основними завданнями Програми є:

 • формування духовних цінностей українського патріота:                  почуття

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • формування в учнівської молоді національної свідомості, поваги до особистості, суспільства, держави, до ідей і цінностей їх відродження та розвитку, усвідомленого ставлення до власної належності до рідної землі, народу;
 • створення належних умов для прояву патріотизму, відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів незалежності;

- утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства.

Принципи реалізації Програми

 • Особистісно-орієнтований підхід з врахуванням вікових , соціальних, культурних та інших особливостей учнів;
 • Універсальність основних напрямів громадянсько-патріотичного виховання, яке передбачає цілісний та комплексний підхід з використанням досвіду минулих поколінь, національних традицій у побуті та внутрішньо сімейних відносин, у навчанні та праці, методах творчості;
 • Врахування регіональних умов у пропоганді патріотичних ідей та цінностей, що характеризуються любов'ю до рідного краю, вулиці, начального закладу тощо.

Нормативно-правова база Програми

 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи";
 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України";
 • Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України";
 • Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";
 • Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» .
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 "Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини";
 • Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти";
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243"Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 1/9-436 "Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році";
 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530"Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи".

Очікувані результати

 • збагачення і поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання молоді;
 • налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання молоді, які передбаченні програмою;
 • удосконалення системи підготовки молоді до військової служби, підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування;
 • сприяння в системній підготовці                  спеціалістів з патріотичного

виховання молоді.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточняються щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків.

Виконавцем Програми та одержувачем (розпорядником) коштів є відділ освіти.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. Виконавці заходів, зазначені у Програмі, інформують про хід її виконання міську раду щороку до 20 січня.

 

                                                                                                                                                                                   Додаток 1

До Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Гречаноподівської сільської ради на 2020 -2025  роки

Напрямки діяльності та основні заходи
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Гречаноподівської сільської ради

на 2020 - 2025 роки

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконан ня заходу

Виконавці

Очікуваний результат

 
 

1

2

3

4

11

 

 

 

1.

 

 

Організація та проведення освітньо-виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді (акції, семінари, естафети, засідання за круглим столом, конференції та інші заходи)

 

 

2020 -

2025 роки

 

 

Відділ освіти, ЗЗСО

Створення належних умов для освітньої,     культурно-виховної роботи, реалізація завдань, спрямовані     на національно-патріотичне виховання молоді.

Формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та

почуття власної гідності

 

 

 

 

 

2.

Забезпечення в засобах масової інформації               та на веб-сайті інформаційних та методичних матеріалів, спрямованих на:

 • формування       ціннісних

орієнтирів і                 громадської

свідомості; збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням,

громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту    незалежності     та

територіальної                          цілісності

 • України;

 

 

2020 -

2025 роки

 

 

Відділ освіти, ЗЗСО

 

 

Надання електронної доступної інформації національно-патріотичного спрямування

 

 

 

3.

Започаткування у засобах масової інформації тематичної рубрики з метою поширення інформаційного поля по громаді стосовно національно- патріотичного виховання

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Формування  ціннісних

орієнтирів   і       громадської

свідомості

4.

Підвищення рівня знань про видатних особистостей української державотворення.

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Збільшення чисельності

поінформованих громадян

щодо    національно-

патріотичного руху

5.

Проведення заходів (акції, змагання, конкурси, ігри тощо), спрямовані на популяризацію національної духовно- культурної спадщини українського народу

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Стимулювання роботи щодо національно-патріотичного виховання молоді.

Профілактика негативних

проявів    поведінки,

злочинності, наркоманії,

алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення їх до      участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

6.

Організація і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура»).

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Стимулювання роботи щодо національно-патріотичного виховання молоді. Підготовка                         громадських

активістів, які залучаються до організації і проведення заходів                  

патріотичного спрямування.

 

7.

Організація та проведення районного фестивалю «Нащадки козацької слави»

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Стимулювання роботи щодо національно-патріотичного виховання        молоді.

Підготовка громадських

активістів, які залучаються до організації і проведення заходів                   національно-

патріотичного спрямування

8.

Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Консолідація українського

суспільства  навколо    ідей

спільного майбутнього,

захисту територіальної

цілісності України, реформ і державотворення.

Усвідомлення досягнень

Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань

9.

Проведення конкурсу серед юнаків

«Один день з життя

 

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Популяризація    військових

професій,               підготовка               до

служби в Збройних силах України.

10.

Проведення збору- змагання «Школа безпеки»

2020 -

2025 роки

Відділ освіти, ЗЗСО

Популяризація    військових

професій,               підготовка               до

служби в Збройних силах України.

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень